Privacyverklaring

Jongsma Advies hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met de gegevens van u en/of de organisatie waar u deel van uitmaakt. Daarom deze privacyverklaring.

Dossiervorming

Jongsma Advies is niet wettelijk verplicht tot dossiervorming. Er is dientengevolge ook geen wettelijke bewaartermijn. Wanneer er dossier wordt aangelegd dient dit de directe werk uitvoering. Dit dossier wordt zoveel mogelijk anoniem opgeslagen. Dit betekent ook dat voorstellen voor coaching en/of begeleiding zonder de naam van de client worden opgesteld. Persoonlijke dossiers worden uiterlijk een jaar na afronding van de samenwerking (digitaal en fysiek) vernietigd.

Uw rechten

U hebt als cliënt ten alle tijden recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek.

Geheimhouding

Als organisatie-psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij niet over u rapporteren aan of spreken met anderen.  Op uw verzoek kan er alleen met uw uitdrukkelijke toestemming over u gerapporteerd of gesproken worden met anderen. Doorgaans gebeurt rapportage in een gesprek waarin u zelf ook aanwezig bent.

Franke Jongsma
Jongsma Advies
kvk nr: 53731395